باسلام ...

حضرت علی ع می فرمایند :

عمر خود راچنان خرجیی بدان كه به توداده شده است همچنان

كه دوست نداری خرجی خود رابیهوده هدر دهی عمرت رانیز

بیهوده هدر مده .

 

 

جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و

 دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود

 و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.


جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟


زاهد گفت:مال تو کجاست؟جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.

 


زاهد گفت: من هم همین طور.

 

التماس دعا